Dokumentacja hydrogeologiczna kiedy

Pobierz

Szczeliny wypełnione osadami wydają się być najważniejszymi elementami środowiska wód podziemnych na badanym obszarze pod względem zarządzania równinami zalewowymi i bezpieczeństwa powodziowego.Apr 11, 2022Do sporządzania dokumentacji geologicznej złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek stosuje się wymagania dotyczące dokumentacji hydrogeologicznej.. W praktyce, od momentu złożenia projektu prac geologicznych do dnia otrzymania zatwierdzonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej upływają trzy miesiące.. W przypadku gdy dla ujęcia wód podziemnych istnieje potrzeba ustanowienia strefy ochronnej ujęcia obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej .W oparciu o istniejące dane, jakie zawiera dokumentacja hydrogeologiczna przeprowadza się również badania w celu wyboru miejsca lokalizacji głębokich geologicznych składowisk odpadów radioaktywnych.. Od czasu nowelizacji Prawa geo-logicznego i górniczego w 1994 r. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze) dokumentacja taGEOMINER Michał Kamiński przejmie wszystkie niedogodności związane z procesem tworzenia, uzupełniania lub likwidacji ujęcia wód podziemnych.. Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze dokumentacja hydrogeologiczna szczegółowo określa budowę geologiczną i .Nov 28, 2020Zwykle dokumentacja geologiczno-inżynierska czeka na zatwierdzenie do trzech tygodni, a po kolejnych dwóch tygodniach decyzja jest prawomocna..

Dokumentacja hydrogeologiczna.

Pomagamy również klientom indywidualnym, którzy chcą .Mało wiarygodna jest dokumentacja hydrogeologiczna wykazująca, że ujęta warstwa wodonośna cechuje się zwierciadłem wody o charakterze napiętym, skoro wszystkie, liczne sąsiednie ujęcia dokumentują swobodny charakter zwierciadła wody ujętej warstwy w tym rejonie, zaś geolog dokumentuje istnienie w nadkładzie ujętej warstwy wodonośnej zaleganie osadów glacjalnych - glin zwałowych, gdy tymczasem w całym rejonie występują osady zastoiskowe - iły warwowe, osady o .. "Dokumentacja w postaci wyników badań geodezyjno-inżynierskich i geotechnicznych warunków posadowienia budynku powinna być opracowana tylko wówczas, gdy uzna to za konieczne projektant konstrukcji obiektu budowlanego, przy braku dostatecznych danych o strukturze gruntu i strumieniach wodnych.Mar 15, 2021Dokumentacje hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska składają się z części tekstowej i graficznej.. Planując inwestycję, w której wykorzysta się wody podziemne czy powierzchniowe należy złożyć odpowiedni wniosek, w celu zaakceptowania decyzji o poprawności dokumentacji hydrogeologicznej.Ponadto, prawo geologiczne i górnicze nakłada obowiązek stworzenia takiej dokumentacji w celu określenia warunków hydrogeologicznych w związku z wydobywaniem kopalin, magazynowaniem oraz składowaniem odpadów..

W Państwa ręce trafia gotowa i kompletna dokumentacja hydrogeologiczna, na podstawie której realizujemy dalsze etapy inwestycji.

Skontaktuj się z nami!. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych lokalnego zbiornika wód podziemnych Zbiornik warstw Godula (Beskid Śląski) - dawny Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 348 (decyzja Ministra - 12.01.2016 r.)Mar 28, 2021Urzędy wnioski rozpatrują w ciągu 30 dni, jednak czasami, w szczególnych przypadkach rozpatrywane są nawet do 60 dni.. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 1) ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych; 2) określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1. z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 2.. - Akty Prawne .. Podsumowując, dokumentacja hydrogeologiczna stanowi wymagane prawem opracowanie przedstawiające wyniki badań warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzoną inwestycją, w tym: z wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin ze złóż, wtłaczaniem wód do górotworu, podejmowaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, ustalaniem zasobów i właściwości wód podziemnych .Dokumentacja hydrogeologiczna musi zostać sporządzona w celu ustalenia warunków hydrogeologicznych w przypadku różnych inwestycji..

Jeżeli dokumentacja geologiczna złoża kopaliny ma być podstawą uzyskania koncesji, rozpoznanie złoża następuje w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża.

W trakcie badań organizowany jest też monitoring wód podziemnych - wyniki badań są bowiem gromadzone i przechowywane na wiele lat, a sama dokumentacja jest ważna bezterminowo.Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem korzystania z ujęcia.. Organem właściwym do wydania decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną jest Wójt, Burmistrz, Starosta lub Geolog Wojewódzki, gdy wydajność studni przekracza 50 m3/godzinę.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy ją wykonać, gdy m.in.: inwestycja uwzględnia wykonanie odwodnień, które mają ułatwić wydobycie różnych kopalin,W trakcie ich prowadzenia wykonuje się dokumentację hydrogeologiczną, w której zawarte zostaną opracowane podczas badań monografie hydrogeologiczne i mapy hydrogeologiczne.. 5.Jun 16, 2022Dokumentacja hydrogeologiczna (DH) - dokument, który ma charakter syntezy obejmującej wszystkie zebrane, przetworzone, zinterpretowane, przeanalizowane i ocenione wyniki badań oraz zebrane i przeanalizowane informacje o terenie inwestycji i terenach sąsiadujących..

1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991) zarządza się, co następuje: § 1.Dokumentacja hydrogeologiczna i dokumentacja geologiczno-inżynierska.

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.. Jest także niezbędna przy wyznaczaniu stref ochronnych zbiorników wód podziemnych itp.Dokumentacja hydrogeologiczna stanowi wymagane prawem opracowanie przedstawiające wyniki badań warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzoną inwestycją, w tym: z wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin ze złóż, wtłaczaniem wód do górotworu, podejmowaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, ustalaniem zasobów i właściwości wód podziemnych, projektowaniem inwestycji .Jednym z tych dokumentów jest dokumentacja hydrogeologiczną, sporządzana na podstawie PRG, po zakończeniu budowy studni przeprowadza się próbne pompowanie, które ma na celu określenie jej zasobów eksploatacyjnych.. Na podstawie art. 97 ust.. z 2016 r. poz. 672, z późn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt