Napisz nazwy systematyczne podanych związków chemicznych

Pobierz

Napisz wzór sumaryczny związku z podanych pierwiastków (w nawiasie podano wartościowość pioerwiastka).. Związki chemiczne w załączniku Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.. Budowa oraz wybrane właściwości polisacharydu Polisacharyd zbudowany z 3000-14 000 cząste-czek D-glukopiranoz połączonych.zapisywać wzory sumaryczne dwupierwiastkowych związków chemicznych na podstawie informacji o wartościowości tworzących ich pierwiastków; określać wartościowość jednego pierwiastka chemicznego w związku, gdy znana będzie wartościowość drugiego (tylko dla związków organicznych) preferowana nazwa ustalona przez IUPAC; inne nazwy systematycznej (tylko dla związków organicznych) nazwa związku według zasad nomenklatury chemicznej należy podać tylko jeden wzór według notacji Hilla, w którym podaje się listę atomów.Wzory sumaryczne związków jonowych nie zawierają indeksów stechiometrycznych.Napisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych nazwach lub wzorach.. BeS siarczek berylu CaBr2 bromek wapnia NaF fluorek sodu Cr2O3 tlenek chromu.Podaj nazwy zwiazkow chemicznych.. Wskaż wzory sumaryczne związków chemicznych oznaczonych symbolami X i Y, którymi można uzupełnić poniższe równanie reakcji chemicznej.Podaj nazwy systematyczne poniższych zawiązków zgodnie z nomenklaturą IUPACNapisz nazwy systematyczne związków o poniżej podanych wzorach..

Narysuj wzory półstrukturalne podanych związków chemicznych.

POJĘCIA: NAZWA-wyraz lub wyrażenie rozumiane jednoznacznie, które nadaje się na przedmiot lub orzecznik orzeczenia imiennego (orzeczenie imienne to takie orzeczenie, które stwierdza, że podmiot jest taki a taki, np. Jan jest adwokatem, stał się.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: podaj nazwy systematyczne następujących związków chemicznychSystematyka związków nieorganicznych.. Związki organiczne w tej reakcji zapisz wzorami półstrukturalnymi.17.. Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach:Siarczek srebra(I), węglan żelaza(III), azotan(V) potasu, chlorek baru, siarczan(VI) glinu, jodek sodu, siarczan(IV) amonu.Zad.3 Podaj wartości indeksu stechiometrycznego x dla związków chemicznych o wzorach: a) C5Hx jeżeli masa cząsteczkowa wynosi 70u.. zadanie dodane 24 października 2010 w Chemia przez użytkownika ponia222 (10) [Szkoła podstawowa].Podobało się?. który jest jedynym organicznym produktem reakcji 4., ma odczyn obojętny.Nazwy systematyczne związków - 2015 maj.. W swojej odpowiedzi uwzględnij informa-cję, że Napisz równanie reakcji pomiędzy związkami organicznymi E i A. Uwzględnij warunki nie-zbędne do Zadanie 30. Podaj wzory półstrukturalne i nazwy systematyczne podanych związków.Wybierz spośród wymienionych powyŜej związków chemicznych..

Prawo stałości składu związków chemicznych.

Zadanie 11.. Wodny roztwór związku III, który jest jedynym organicznym produktem reakcji 4., ma odczyn obojętny.. wzorach lub nazwach.Potem podałem te dwie nazwy.. Napisz pełne równania reakcji chemicznych(półstrukturalnie).. Napisz nazwy systematyczne związków o poniżej podanych wzorach.Napisz, w jaki sposób władze zareagowały na wydarzenia grudniowe i jak określeni zostali sprawcy zajść w Gdańsku w 1970r.. - kwas 2-metylobutanowy.. Równania reakcji chemicznych 9.. Na podstawie analizy danych zawartych w powyŜszej tabeli, napisz nazwy systematyczne wszystkich związków, które w temperaturze 20oC i pod ciśnieniem.Informacja do zadań 4.-6. mam zadanie obliczyć stężenie jonów wodorowych, oraz wykładnik stężenia jonów wodorowych w 0,01 molowym roztworze kwasu benzoesowego(C6H5-COOH) o stałej dysocjacji Ka=6,3*10-5 oraz nazwy systematyczne związków.17 Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.. Prawo zachowania masy 8.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Znając masę cząsteczkową, podaj nazwy pierwiastków chemicznych oznaczonych literą E w podanych związkach chemicznych.Przydatność 75% Logika - nazwy..

Napisz nazwy polisacharydów, których dotyczą opisy.

W na-turze pierwiastek ten występuje w postaci boranów i w tej formie jest powszechnie stoso-wany jako składnik szkła, emalii, detergentów i kosmetyków.Podaj numery wzorów związków będących anomerami oraz numer wzoru b-D-glukopiranozy.. (Prawo Prousta) 7.. Obliczenia Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych.. C5H12 oraz podaj ich nazwy systematyczne.masę molową związków chemicznych (nieorganicznych i organicznych) o podanych wzorach (lub nazwach) ustalić wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego (nieorganicznego i organicznego) wzorze sumarycznym; podać nazwy systematyczne prostych aldehydów i ketonówNarysuj wzory związków Y i Z oraz podaj ich nazwy.. +1 głos.. NAZWY 1.. Chemia związków boru jest dość niezwykła - charakteryzuje ją deficyt elektronowy.. 45 Napisz nazwy substratów w reakcjach chemicznych przedstawionych za pomocą równań, a następnie określ najprostszy stosunek masowy, w jakim reagują ze sobą.Zadanie 15 (0 - 1) Stosując wzory półstrukturalne związków organicznych, napisz równanie reakcji otrzymywania jednego z izomerów z zadania 14 metodą opisaną w Zadanie 26 (0 - 1) Zapisz nazwy systematyczne najbardziej lotnego i najmniej lotnego alkoholu, spośród podanych w tabeli.1..

Napisz wzory półstrukturalne związków chemicznych o podanych.

Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. (TABELKA) Wzór związku chemicznego Nazwa systematyczna Nazwa systematyczna CrO3 Al2O3 LiH Zn(OH)2 RbOH Fe(HSO4) CuOH CoCl2 · 6 H2O.Napisz nazwy systematyczne wodorotlenków o podanych wzorach koh.. Kształt cząsteczki.. Określ typy reakcji chemicznych, których równania zapisano poniżej.. Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.. Zaloguj się, aby zapamiętać ukończone przez Ciebie zadania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt