Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2021/22 punktacja

Pobierz

Absolwent szkoły podstawowej może zebrać w trakcie rekrutacji 200 punktów, z czego połowa to punkty z egzaminu .W 2021 r. rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rusza 17 maja.. Większość kandydatów na wysłanie wniosku ma czas do 21 czerwca do godziny 15.00.W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. Urządzenia mobilne mogą nie wspierać pełnej funkcjonalności.Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022 Czytaj więcej o: Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022Sprawdź orientacyjną liczbę punktów, które możesz uzyskać podczas rekrutacji do szkoły średniej.. Więcej.. Już od tego dnia można składać wnioski.. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na .Na podstawie szczególnych osiągnięć wyliczane są punkty rekrutacyjne do szkół wyższego szczebla w zależności od liczby uzyskanych tytułów: 1) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów, 2) finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów..

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

2 ustawy o systemie .W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910 ze zm.) rozdział 6 pn.. Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: wyniki egzaminu ósmoklasisty;Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2021. od 17 maja do 31 maja br. do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów .Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r. o godzinie 12.00 Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową więcej o: Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych - rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 30 czerwca 2020 Komunikat MEN w sprawie zasad przyznawania punktów za świadectwo z wyróżnieniem absolwentom szkół artystycznych w postępowaniu rekrutacyjnymRekrutacja do szkoły podstawowej 2021 [ZASADY, TERMINY, KRYTERIA] Rekrutacja do szkoły podstawowej w 2021 obejmuje dzieci, które w danym roku kończą 7 lat oraz na wniosek rodziców sześciolatki, które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzednim lub uzyskały pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych - to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych..

Punkty informacyjne w sprawie procesu rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.

Nie trzeba się z tym spieszyć; kolejność wpływania wniosków do systemu nie ma żadnego znaczenia.. Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów (maksymalnie 200) uzyskana za: wyniki egzaminu ósmoklasisty;Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w terminach określonych przez ministraPostępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Ministra.. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku .Podstawowe informacje o rekrutacji.. Do obliczenia orientacyjnej liczby punktów będziesz potrzebować: wyników z egzaminu ósmoklasisty, ocenę z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia 8 klasy*, informacji o dodatkowych aktywnościach (np. wolontariat).Czytaj więcej o: NIEAKTUALNE: Rekrutacja dla szkół ponadpodstawowych na rok 2021/2022 - podstawowe informacje nt. przeliczania na punkty wyników edukacyjnych kandydata 26 lutego 2021 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 2021/2022..

od 17 maja do 21 czerwca br. do godz. 15.00- składanie wniosków o przyjęcie do szkół.

Decyzja MEiN: od września wszystkie szkoły w trybie stacjonarnym .. 6 rzeczy, które warto wiedzieć o zasadach naboru, przeliczaniu punktów i szansach na dostanie .NIEAKTUALNE: Rekrutacja dla szkół ponadpodstawowych na rok 2021/2022 - podstawowe informacje nt. przeliczania na punkty wyników edukacyjnych kandydata.. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania .Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020-2021/2022 .. Więcej.. W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 17 maja 2021 r. i zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu Nabór: Przy rekrutacji sugerujemy korzystanie z komputera.. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku .Rekrutacja do szkół średnich / ponadpodstawowych - informacje na temat rekrutacji i wymogów do szkół średnich - Nowa Era .. Mamy wytyczne MEiN na rok szkolny 2021/22!. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie .od 17 maja (początek rekrutacji do szkół ponadpodstawowych) do 26 lipca (22 lipca - listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) TECHNIKA i SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA wydają kandydatom SKIEROWANIA na bezpłatne BADANIA LEKARSKIE..

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty,Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych są częściowo zestandaryzowane.

5.Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów: za język polski, matematykę i dwa wybrane przedmioty, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w liceum.. Dziś, 8 maja br. przekazujemy go do konsultacji.Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w .22 lipca 2021 r. godz. 10 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół od 23 lipca do 30 lipca - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust.. Połowa - 100 punktów - to maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać z egzaminu ósmoklasisty.. Druga połowa - kolejne 100 punktów - to łączne punkty: "za świadectwo", za oceny .Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt