Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego wg nowego rozporządzenia

Pobierz

W związku z przedstawieniem oceny ze szkoły A dyrektor skrócił ten staż do 9 m-cy ( art 9f ust 2 KN).Przypadku terminów to nauczyciel kontraktowy i mianowany oddaje projekt planu rozwoju zawodowego wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu, ale niepóźnej niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć, jak pisałam powyżej.. z 2018 r., poz. 1574.Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U.. 1 rozporządzenia.…PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j DZ. U.. By Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna • Awans zawodowy, Warsztat pracy.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. W przypadku nauczyciela stażysty wygląda to inaczej, a mianowicie projekt oddaje w terminie 20 dni od rozpoczęcia zajęć.Poznaliśmy projekt nowego rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust..

3.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wg nowego rozporządzenia.

1 pkt 1- 4 i ust.. Przepisy rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nie określają formy planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu.I podobnie jak poprzednio, w sytuacji gdy ocena pracy nauczyciela kontraktowego jest dokonywana po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego, obejmuje ona także ocenę stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego.. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j.. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.Propozycja planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego wg.. z 2018 r., poz. 1574 do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego dołącza się m.in. dokumenty przygotowane przez dyrektora: kopie dokumentów potwierdzających posiadane .Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (§ 3 ust.. Robbo, 2018-09-18, ocena: Super Podgląd treści.. Pobierz (docx, 26,0 KB) Komentarze.. 4.Po naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.Nauczyciela.

Wiadomo już, że czekają nas zmiany m.in. skrócenie terminu na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, zmniejszenie liczby dokumentów składanych wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie awansu zawodowego, a także dodanie praktycznego modułu .(art.. 9c ust.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY .. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Nauczyciel obowiązany jest poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie (nie2..

Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.Na podstawie § 9 ust.

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Nauczyciel stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przedłożyć należy dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego - § 3 ust.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: czerwiec 2022 (w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego) 6.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021 Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Imię i nazwisko: mgr Anna Szczęsnowicz.. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data .Po drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się..

[Plan rozwoju zawodowego] 1.

Rozporządzenie mówi o powinnościach nauczyciela kontraktowego i .Rozpoczęcie awansu zawodowego Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć - art. 9d ust.. poz. 2215 z późn.zm.). Plan rozwoju dotyczy nauczyciela języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum 2 3,5 (2018-09-06)3.. 2020 poz. 2200) Nauczyciel kontraktowy i mianowany rozpoczynają staż na własny wniosek z początkiem roku szkolnego, czyli 1 września i do wniosku dołączają plan rozwoju zawodowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Beata Zofia Czajkowska _____ Okres stażu: 1 IX 2016 r. - 31 V 2019 r. _____ Stanowisko: NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NAUCZYCIEL PRZYRODY Wstęp Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi awansu zawodowego, postanowiłam ubiegać się .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Okres stażu: od 01.09.2017 roku do 31.05.2020 roku mgr Ewelina Lemanek Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Ewelina… Zobacz więcejProjekt rozporządzenia określa zadania nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego, które powinny zostać zrealizowane w okresie stażu, a także wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego.. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 roku.. Liczba kryteriów potrzebnych do oceny pracy nauczyciela kontraktowego wynosi już 26.. Zatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju zawodowego: do 2 października 2019 (w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) 4.. Orła Białego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Zgodnie z art. 9c ust.. W ciągu 7 dni nauczyciel powinien złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - § 4 ust.. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.Propozycja planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego wg.. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.planu rozwoju zawodowego Nauczyciel Plan rozwoju zawodowego dyrektora szkoły oraz Wyznaczony przez dyrektora szkoły (nie krótszy niż 3 dni robocze) - § 3 ust.. nowego rozporządzenia z 26 lipca 2018 roku.. Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 7 im.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. Na każdym etapie rozwoju nauczyciel będzie zobligowany do przeprowadzenia i dokonania ewaluacji zajęć otwartych, w przypadku:Nauczyciel rozpoczął staż 01.09.2018 r w szkole A - dostał kartę oceny pracy nauczyciela kontraktowego ( bardzo dobrą) - ok. od 1.09.2019 r złożył wniosek i aneks o rozpoczęcie stażu a nie aneks wraz z do plan em rozwoju zawodowego.. Realizujemy plan rozwoju zawodowego.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. z 2018 r. poz. 1574) (dalej: Rozporządzenie).Tekst jednolity Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. OstródaZatwierdzanie planu rozwoju zawodowego wg.. 10.Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt