Plan edukacji pacjenta po udarze

Pobierz

W przypadku podopiecznych po udarze często występują problemy z zaparciami.. Postępowanie z pacjentem z afazją.. Kategoria » Neurologia Problemy pielęgnacyjne: 6.. Cel badań.. Powinni mieć także przygotowanie praktyczne, by mogli ocenić stan chorego i zaplanować opiekę nad nim.Celem pracy było stworzenie propozycji procesu pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu i jego praktyczne zastosowanie w oddziale neurologii szpitala w Morągu.. Niezbędne jest współdziałanie pacjenta, jego bliskich, a także personelu medycznego.Każda z osób prawidłowo zapisze i omówi wartość zmierzonego ciśnienia.. Problemy w procesie pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu II Część metodologiczna 2.1.. Zasady dydaktyczneedukacja pacjenta to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i nauczanie skierowane na niego i jego środowisko, którego celem jest wpływanie na kształtowanie (zmianę lub utrwalenie) motywów i postaw w pożądanym prozdrowotnym kierunku, zgodnie ze społecznie akceptowanymi celami programów promocji zdrowia profilaktyki, wychowania zdrowotnego i …10 Jestem Pielęgniarką | Konspekt - plan edukacji pacjenta Cele dydaktyczne i wychowawcze Nauka obsługi pena Wymiana igieł Załadowanie i wymiana insuliny w penie Nauka obsługi glukometru Interpretacja wyników podanych przez glukometr i dobór dawki insuliny Reagowanie w stanach hiperglikemii i hipoglikemii..

Terapeutyczne ułożenia pacjenta.

Zakres tej edukacji powinien odpowiadać poziomowi in- telektualnemu pacjenta i jego opiekunów, a także etapo- wi choroby.. Dlatego należy przeciwdziałać zaparciom.. Metoda dydaktyczna wykład połączony z pokazem oraz ćwiczeniami uczestników Środki dydaktyczne aparat do mierzenia ciśnienia, tablica z tabelą prawidłowych i niepokojących wyników pomiarów (jak na spotkaniu 1), broszury.. w Choroby podopiecznych.. 2.2.Wprowadzisz do swojej praktyki komplementarne metody rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, takie jak biofeedback, elektrostymulację, toksynę botulinową.. Szpitalny etap rehabilitacji trwa zwykle 2-3 tygodnie.. Treści do przekazania Insulinoterapia nie tylko umożliwia utrzymanie życia .Opieka nad pacjentem po udarze wymaga dużych zmian w organizacji życia rodzinnego.. ).Zajęcia i treningi będą odbywać się według opracowanego planu pracy we wtorki o godz. 1200 Po upływie 6 miesięcy nastąpi indywidualna weryfikacja efektów ćwiczeń dla każdego mieszkańca (diagnostyka rehabilitacyjna, opinia pisemna fizjoterapeuty ) ETAPY REHABILITACJI : 1.. Badaniem objęto pacjenta, który był dwukrotnie hospitalizowany z powodu udaru niedokrwiennego mózgu w oddziale neurologii w Morągu - w okresie od lutego do marca 2010 roku.W chwili przyjęcia pacjent : poruszał się na wózku inwalidzkim, potrafił utrzymać pozycję stojącą z asekuracją (trzymając się za poręcz, o balkoniku lub z pomocą drugiej osoby), kilka sekund utrzymać samodzielnie pozycję stojącą, przejść z pozycji siedzącej do pozycji stojącej z pomocą ręki.Najczęstszą formą realizacji edukacji są: rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodziną, pokazy obsługi aparatu RR, rozdawanie ulotek, broszur, książek, zeszytów samokontroli, czasopism do domu..

Jak przygotować dom na przyjęcie pacjenta po udarze?

Niezbędne jest współdziałanie pacjenta, jego bliskich, a także personelu medycznego.. Zaniedbanie udaru mózgu może doprowadzić do trwałego uszkodzenia mózgu, a osoba dotknięta chorobą może .Wsparcie chorego (pomoc osobie po udarze w zaakceptowaniu nowej, trudnej sytuacji oraz w próbach powrotu do wcześniejszych aktywności oraz rozwijaniu nowych).. Opieka nad pacjentem po udarze wymaga dużych zmian w organizacji życia rodzinnego.. Można to robić między innymi poprzez stosowanie odpowiedniej diety np .Opieka nad osobą po udarze mózgu.. Badaniem objęto pacjenta, który był dwukrotnie hospitalizowany z powodu udaru niedokrwiennego mózgu w oddziale neurologii w Morągu - w okresie od lutego do marca 2010 roku.Program edukacji dla rodzin chorych po udarze mózgu ma na celu wsparcie eduka- cyjno-informacyjne dla tych rodzin.. Problemy pielęgniarstwa 2010, tom 18, zeszyt nr 4, 2.. Edukacja zdrowotna pacjenta i/lub jego rodziny dokumentowana jest w dokumentacji pielęgniarskiej.. Są one stosowane nie tylko w gabinetach fizjoterapeutycznych czy na oddziałach rehabilitacyjnych - bardzo często pacjenci decydują się na ich zakup do domu, aby wykonywać samodzielne ćwiczenia po udarze..

Edukacja pacjenta z udarem mózgu i jego rodziny.

Jeśli następstwa udaru są poważne, rehabilitacja rozpoczyna się od ćwiczeń takich jak zmiany pozycji, istotne jest też spionizowanie pacjenta, co zapobiega występowaniu odleżyn czy przykurczów.W rehabilitacji po udarze mózgu, podobnie jak w innych obszarach rehabilitacji, można wykorzystać różne pomoce rehabilitacyjne.. Cele edukacji zdrowotnej Jakość świadczonej opieki przez rodzinę nad osobą przewlekle chorą, niepełnosprawną przekłada się na występowanie powikłań chorobowych oraz stopień nie- pełnosprawności [8].Proces pielęgnowania chorego po udarze mózgu w środowisku domowym.. Jaką dietę stosować?. Edukacja jako działanie na rzecz samoopieki oraz edukacja opiekunów pacjenta 1.5.3.. Dobrym ćwiczeniem dla chorych z afazją jest łączenie liniami kropek narysowanych na kartce, z których powstają obrazki lub figury geometryczne.Na podstawie wyników badań potwierdzono konieczność wczesnej i kompleksowej rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, niezależnie od ich wieku..

Jego głównym celem jest uruchomienie pacjenta.

Ćwiczenia samowspomagane 1.1 Rotor ręcznyności chorego.. K. Hebel, M. Lesińska-Sawicka, M. Waśkow, Kierunki edukacji zdrowotnej rodzin chorych po udarze niedokrwiennym mózgu w profilaktyce wtórnej.. Wdrożenie procesu rehabilitacji już w pierwszych dniach po wystąpieniu incydentu udaru daje szansę na usamodzielnienie się chorego oraz niweluje deficyty sprawności ruchowej.Karmienie i pojenie pacjentów po udarze: Ogólne zasady karmienia pacjentów chorych przewlekle i niesamodzielnych opisane zostały tutaj.. Kmiecik B., Udar mózgu, a niedokrwienie.Edukację chorego po udarze mózgu należy dostoso- wać do jego stanu ogólnego i neurologicznego — do stop- nia nasilenia deficytów ruchowych oraz poznawczych.. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku zaburzeń w komunikacji 1.5.4.. Pomoc choremu w rozwijaniu nowych zainteresowań, dostosowanych do jego aktualnych możliwości (wspólne oglądanie telewizji, czytanie, słuchanie radia i in.. Wyposażysz się w karty pracy dla pacjentów ze wzorami konkretnych ćwiczeń ruchowych mających na celu m.in. poprawienie siły, wzmacnianie mięśni, poprawę stabilności i równowagi.Rehabilitacja po udarze w praktyce.. Planując leczenie, rehabilitację i opiekę pielęgniar-ską nad chorym po udarze mózgu, konieczna jest obiektywna ocena jego stanu.. Proces pielęgnowania i funkcja edukacyjna pielęgniarki u chorego z udarem mózgu.. CELE:Ucząc chorego wyrazów, zdań, wypowiedzi, zadając pytanie, na chorej ręce pacjenta wystukujemy placem rytm i wyśpiewujemy wyrazy "czy - ty - chcesz - jeść".. Wykorzystanie metodCzęścią integralną każdej wizyty edukacyjnej stanowią pomiary: masa ciała, obwód talii, waga ciała, wzrost, BMI, pomiar ciśnienia tętniczego.. Dzieje się tak, gdy naczynie krwionośne zasilające mózg zostaje zatkane lub pęka.. Ważne, aby opiekunowie posiadali odpowiedni zasób wiedzy na temat choroby.. Edukacja pacjenta w zakresie treningu pęcherza moczowego oraz nauka ćwiczeń dna miedni-cy pozwolą pomóc w powstających problemach związa-nych z pęcherzem neurogennym [2].. Pacjent po operacji wszczepienia bajpasów CABG, Pacjent zaintubowany, Pacjent z założonym wkłuciem - centralnym - tętniczymWystąpienie nagłych, często zagrażających życiu oznak udaru mózgu, jest niespodziewane zarówno dla chorego, jak i jego rodziny ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt