Przyczyny zróżnicowania przyrostu naturalnego

Pobierz

analizować zmiany wartości przyrostu naturalnego ocenić skuteczność działań władz różnych krajów europejskich w zakresie zwiększenia dzietności; na dowolnych przykładach określić skutki społeczne i gospodarcze wysokiego i niskiego przyrostu naturalnego (na poziomie•-określić przyczyny występowania wyżów • i niżów demograficznych; •-analizować zmiany wartości przyrostu naturalnego Polski; •-zdefiniować kompensacyjny wyż demograficzny; •-podać przyczyny zróżnicowania wielkości przyrostu naturalnego • w Polsce; •-prognozować zmiany liczby ludności Polski i Europy;podaje przyczyny regionalnego zróżnicowania klimatu w Polsce ocenia gospodarcze konsekwencje zróżnicowania długości okresu wegetacyjnego w Polsce 7.. •oblicza współczynnik przyrostu naturalnego •podaje przyczyny zróżnicowania przyrostu naturalnego w Europie i w Polsce •omawia czynniki wpływające na liczbę urodzeń w Polsce •porównuje udział poszczególnych grupprzyrostu naturalnego naturalnego Uczeń poprawnie: omawia etapy zaludniania Ziemi podaje czynniki wpływające na zróżnicowanie przyrostu .. wskazuje przyczyny dużego zróżnicowania udziału gruntów ornych w strukturze użytkowania ziemi w wybranych państwach przedstawia wpływ czynnikówprzyrostu naturalnego oraz najwyższym i najniższym współczynnikiem feminizacji na naturalnego w miastachpodstawie danych statystycznych ..

3) Podaj 4 przyczyny bezrobocia.

• oblicza współczynnik przyrostu naturalnego • podaje przyczyny zróżnicowania przyrostu naturalnego w Europie i w Polsce • omawia czynniki wpływające na liczbę urodzeń w Polscewspółczynnika przyrostu naturalnego na świecie porównuje na podstawie danych statystycznych wartość współczynnika przyrostu naturalnego w krajach słabo i wysoko rozwiniętych charakteryzuje fazy przejścia demograficznego i epidemiologicznego na przykładach z całego świata wymienia czynniki wpływające na niską wartość przyrostu naturalnego w Polscepodaje przyczyny rozwoju największych miast w Polsce; podaje przykłady miast o różnych funkcjach w Polsce .. Jakkolwiek często występuje podobna tendencja, to jednak trudno traktować to jako zasadę, gdyż istnieje od niej wiele wyjątków - niektóre relatywnie ubogie kraje byłego obozu socjalistycznego (m.in. Białoruś, .Wydłużenie się życia z powodu polepszania się warunków bytowych (dobre warunki higieniczne, dobre odżywianie, dobra opieka zdrowotna) Przyczyny: 1.. 4) Wyjaśnij, jaki wpływ na społeczeństwo ma hinduizm?. Liczba ludności i przyrost naturalny W końcu lat 90-tych liczba ludności świata wynosi ponad 6 mld..

2) Podaj 2 przyczyny starzenia się społeczeństw.

Uczeń: omawia zmiany na mapie politycznej Europy w drugiej połowie XX w. oblicza współczynnik przyrostu naturalnego; podaje przyczyny zróżnicowania przyrostu naturalnego w Europie i w Polscee przyrostu naturalnego na podstawie kartogramu charakteryzuje strukturę ludności Polski wg wieku i płci na podstawie danych statystycznych podaje przyczyny starzenia się polskiego społeczeństwa podaje przyczyny migracji wewnętrznych i zagranicznych Polaków wymienia kraje, do którychemigruje obecnie największa liczbaPolakówpodać przyczyny zróżnicowania Polsce.. Wartość ta ukształtowała się w wyniku stałego przyrostu ludności, ale zróżnicowanego pod względem tem.przyrost naturalny; główne przyczyny to ogólna poprawa warunków życia, rozwój medycyny, wynalezienie szczepionek, uleczalność wielu chorób, wzrost produkcji żywności, poprawa warunków sanitarno-bytowych, w Europie faza ta miała miejsce w XIX i początkach XX w.,Zróżnicowanie przyrostu naturalnego w Polsce i Europie oraz jego przyczyny.. Zapoznając się z tym e‑materiałem, porównasz wartości tego parametru w różnych państwach świata i wskażesz główne przyczyny tego zróżnicowania.Przyczyny i skutki wysokiego i niskiego przyrostu naturalnego skutki eksplozji demograficznej , implozja demograficzna , współczynnik dzietności , eksplozja demograficzna , polityka antynatalistyczna , polityka prorodzinna , polityka pronatalistyczna , demografia , przyrost naturalny , skutki implozji demograficznejprzyczyny zróżnicowania przyrostu naturalnego na świecie, w Europie i w Polsce Uczeń opisuje teorię cyklu demograficznego, przewiduje skutki wysokiego i niskiego przyrostu naturalnego, wymienia przyczyny zróżnicowania długości trwania życia na świecie 2ka przyrostu naturalnego na świecie - ocenia dynamikę zmian liczby ludności w krajach słabo i wysoko rozwiniętych - analizuje przyczyny zróżnicowania współczynnika przyrostu naturalnego w państwach o różnym poziomie roz-woju gospodarczego 6..

Średni wskaźnik przyrostu naturalnego na świecie wynosi 17%o (promili).

omawia przyczyny zmian przyrostu naturalnego w Polsce w ostatnich latach oblicza wartość współczynnika wyjaśnia przyczyny wyżu demograficznego w Polscenaturalny w Polsce w latach •omawia przestrzenne zróżnicowanie współczynnika przyrostu naturalnego w Polsce •omawia na podstawie danych statystycznych średnią długość trwania życia Polaków na tle europejskich społeczeństw •wyjaśnia, czym są ekonomiczne grupy wieku wyjaśnia przyczyny zróżnicowania Etapy rozwoju rozwoju gospodarczego demograficznego na przykładzie wybranych państw światazróżnicowanie przyrostu naturalnego na podstawie kartogramu wyjaśnia przyczyny niskiego naturalnego w miastach charakteryzuje strukturę na podstawie danych statystycznych analizuje wartośćprzyrostu naturalnego w Polsce w wybranych okresach na podstawie danych statystycznych omawia przyczyny zmian przyrostu naturalnego w Polscewyjaśnia przyczyny zróżnicowania Uczeń: omawia zmiany na mapie politycznej Europy w drugiej połowie XX w.. Oznacza to, że np. w 1992 roku liczba ludności świata powiększyła się o około 95 milionów.Przyczyny wysokiego wskaźnika przyrostu naturalnego w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo: wysoka stopa urodzeń żywych i spadek stopy zgonów, wydłużenie się średniej długości życia, duży % udział w społeczeństwie ludzi młodych, wysoka płodność kobiet, niski poziom wykształcenia ludności i .Wielkość przyrostu naturalnego zależy od stopnia rozwoju gospodarczego, tzn. im wyższy poziom rozwoju państwa, tym niższy przyrost naturalny..

Proces gwałtownego przyspieszenia przyrostu naturalnego nazwano eksplozją demograficzną.

5) Podaj 4 negatywne skutki urbanizacji.1.. Doprowadziły one do powstania teorii próbujących określić cechy kolejnych etapów ich rozwoju.. Model przejścia demograficznego Przedstawia zmienność współczynników urodzeń i zgonów oraz przyrostu naturalnego.wskaźnika przyrostu naturalnego na świecie - ocenia dynamikę zmian liczby ludności w krajach słabo i wysoko rozwiniętych - analizuje przyczyny zróżnicowania współczynnika przyrostu naturalnego w państwach o różnym poziomie 6.. Wyprawy Polaków mające na celu zdobycie tronu moskiewskiego w imieniu rzekomo ocalałego syna Iwana Groźnego - carewicza Dymitra.. Najbardziej znane teorie to model przejścia demograficznego i model przejścia epidemiologicznego.. Uprowadzanie w niewolę ludzi przez Tatarów a następnie sprzedawanie ich na targach niewolników.. Podaj 2 przykłady.. Historia.Jedną z najważniejszych przyczyn zmian liczby ludności jest przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń i zgonów w danym miejscu i czasie.. Do porównywania przyrostu naturalnego w różnych państwach służy współczynnik przyrostu naturalnego, czyli różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów przeliczona na każde tysiąc osób żyjących w danym kraju.. Uczeń: · omawia zmiany na mapie politycznej Europy w drugiej połowie XX w.. Wizerunki zmarłych umieszczane na trumnie.. około 3 godziny temu.. Współczynnik przyrostu naturalnego podajemy w promilach.W celu porównania skali tego zjawiska w ujęciu czasowym i między różnymi państwami lub regionami stosuje się współczynnik przyrostu naturalnego liczba urodzeń żywych - liczba zgonów PN = ----- x 1000 [‰] liczba ludności Najczęściej wykorzystuje się średnią liczbę ludności w połowie okresu, dla którego liczymy współczynnik (30 czerwca w przypadku roku)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt