Na schemacie przedstawiono podział piór

Pobierz

Na podstawie analizy schematu wyjaśnij, uwzględniając kierunki transportu, jakie znaczenie dla efektywnego przebiegu procesu fotosyntezy ma sprzężenie transportuNa schemacie przedstawiono fragment sieci pokarmowej ekosystemu Bałtyku oraz stężenie PCB [µg/kg] w różnych organizmach tworzących tę sieć.. NPY - neuropeptyd wytwarzany w podwzgórzu + pobudzanie - hamowanie Wyjaśnij zależność między wydzielaniem leptyny, działaniem ośrodków głodu i sytości, a przyjmowaniem pokarmu przez człowieka.Na schemacie przedstawiono udział przenośnika fosforanowego w transporcie fosfotrioz i fosforanu.. Na podstawie: B. Alberts i inni, Podstawy biologii komórki, Warszawa 2007.. Źródło: E.P.. Opisz, na podstawie schematu, sposób i efekt działania każdego z tych enzymów.f) Rycina przedstawia modele tkanek roślinnych.. Zaproponuj kryterium podziału tkanek przedstawionych na schemacie.. Na podstawie informacji z tekstu uzupełnij schemat przedstawiający pochodzenie poszczególnych typów plastydów.. B. Ła cuch aminokwasów pofałdowany na kształt harmonijki.. Morfologia, Warszawa 2011, s. 132.. Numer luki Wyrażenie 1.. Opisz dwie możliwe drogi dalszego rozwoju komórek powstałych z podziału komórki macierzystej.. Na schemacie przedstawiono cykl życiowy drożdży, w którym występują formy haploidalne i formy diploidalne.. Na podstawie: Zadanie 4.1..

Na rysunku przedstawiono budowę zewnętrzną ryby.

2.Na schemacie przedstawiono przemiany związków zawierających azot, jakie zachodzą w orga-nizmie człowieka.. Zadanie 5.1.. Na podstawie analizy schematu, ułó ż w odpowiedniej kolejno ś ci opisy etapów sekwencjonowania DNA przedstawion ą metod ą , wpisuj ą c do kolumny tabeli cyfry 1-4.Zadanie z matury z biologii o treści: Na schemacie przedstawiono podział komórki macierzystej i dalsze losy komórek potomnych.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono działanie restryktazy i ligazy - enzymów wykorzystywanych w inżynierii genetycznej.. Po zakończeniu podziału większość komórek organizmu człowieka wchodzi w fazę G 0.Na schematach przedstawiono ten sam etap dwóch typów podziałów komórkowych, oznaczonych cyframi I i II.. Na podstawie: H. Wiśniewski, Biologia z higieną i ochroną środowiska, Warszawa 1999. a) Określ, która faza dominuje w cyklu życiowym przedstawionym na schemacie.. Komórka ta może być w (1) mitozy lub w (2) mejozy.. Zaznacz wśród A-D układ, do którego należy struktura oznaczona na schemacie symbolem X.. C. Wi zania wodorowe i wi zania peptydowe uło one naprzemiennie.Na schemacie przedstawiono wpływ leptyny na ośrodki sytości i głodu w podwzgórzu.. (0-1) Przeanalizuj schemat, a następnie uzupełnij w tabelce oznaczenia cyfrowe poszczególnych faz cyklu..

(2 pkt) Na schemacie przedstawiono model budowy błony komórkowej.

(0-2) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby w poprawny sposób opisywały powstawanie gradientu protonowego w mitochondriach.Na schemacie przedstawiono cykl życiowy pierwotniaków, których formy troficzne są haploidalne.. Nerwowy B. Rozrodczy C. Wydalniczy D. Krwionośny Zadanie 25.. (0-1)Na schemacie przedstawiono zarówno cykl komórkowy, w którym wyróżnia się podział jądra komórkowego - mitozę (M) wraz z towarzyszącą mu cytokinezą, jak i czas między podziałami komórki - interfazę, na którą składają się fazy: G 1, S, G 2.. (0-1) Określ, jaki rodzaj podziału komórkowego prowadzi do powstania zarodników oznaczonych na schemacie literami X i Y. Zarodniki oznaczone literą X (konidialne): Zarodniki oznaczone literą Y (workowe): worek - komórka macierzysta zarodników (2n) zarodniki X .Na schemacie przedstawiono komórkę w trakcie podziału jądra komórkowego.. Na podstawie: A. Szweykowska, J. Szweykowski, Botanika.. Podaj nazwy związków organicznych oznaczonych na schemacie literami A i B, które są głównymi elementami budowy błony komórkowej.Na schemacie przedstawiono udział przenonika fosforanowego w trś ansporcie fosfotrioz i fosforanu.. Opis fazy Oznaczenie fazy na schemacierozmnażać się przez podział lub przekształcać się w odpowiednich warunkach w worek, w którym powstają cztery zarodniki..

Komórki takie nieNa schemacie przedstawiono różnicowanie się członu naczyniowego.

A. Ła cuch aminokwasów zwini ty na kształt cylindra.. Na podstawie schematu podaj dwie zmiany zachodzące podczas różnicowania się członu na-czyniowego, które prowadzą do usprawnienia przewodzenia wody w tych strukturach.Na schemacie przedstawiono zarówno cykl komórkowy, w którym wyróżnia się podział jądra komórkowego - mitozę (M) wraz z towarzyszącą mu cytokinezą, jak i czas między podziałami komórki - interfazę, na którą składają się fazy: G1, S, G2.. Zadanie 12.1.. Wymie ń dwie, widoczne na schematach A i B, ró żnice w przebiegu tych procesów.Na schemacie przedstawiono sekwencjonowanie DNA metod ą terminacji ła ńcucha.. W odpowiedzi uwzględnij dwie widoczne na schemacie cechy tego uzębienia.Na schemacie przedstawiono zarówno cykl komórkowy, w którym wyróżnia się podział jądra komórkowego - mitozę (M) wraz z towarzyszącą mu cytokinezą, jak i czas midzy ę podziałami komórki - interfazę, na którą składają się fazy: G1, S, G2.. Zadanie 33.. Pominięto zewnętrzną błonę chloroplastu i przestrzeń międzybłonową..

(0-1) Uzasadnij, że na rysunku przedstawiono schemat uzębie-nia stałego.

Po zakończeniu podziału większość komórek organizmu człowieka wchodzi w fazę G0.. a) Na podstawie przedstawionych danych sformułuj wniosek dotyczący zależności między poziomem troficznym zajmowanym przez gatunek a stężeniem PCB w organizmie.Na schemacie przedstawiono parę chromosomów homologicznych z zaznaczonymi loci .. B.Schizogonie zawsze występują bezpośrednio po podziale mejotycznym.. Zadanie 26.. C.Schizogonia polega na następujących po sobie podziałach jądra poprzedzających podział cy- .. Za wytworzenie czarnej barwy piór odpowiada allel A1, za wytworze- .Zaznacz na chromosomach rozmieszczenie alleli AaBbCcDd w komórce somatycznej, uwzględniając podane informacje.. Określ rolę mejozy w cyklu życiowym tych pierwotniaków oraz uzasadnij, że proces ten może zwiększać szanse przeżycia organizmów potomnych.Na schemacie przedstawiono zarówno cykl komórkowy, w którym wyróżnia się podział jądra komórkowego - mitozę (M) wraz z towarzyszącą mu cytokinezą, jak i czas między podziałami komórki - interfazę, na którą składają się fazy: G1, S, G2.Na schemacie przedstawiono przebieg podziału mejo-tycznego pewnej diploidalnej komórki.. Ustal, jak ą ilość DNA (1c, 2c, 4c, 6c) będzie zawierała komórka bielma pierwotnego roślinyNa rysunku przedstawiono budowę ślimaka.. Wród wymienionych cech budowy podkre l dwie, charakterystyczne dla struktury .. Na podstawie analizy schematu wyjaśnij, uwzględniając kierunki transportu, jakie znaczenie dla efektywnego przebiegu procesu fotosyntezy ma sprzężenie transportuNa rysunku przedstawiono schemat uzębienia stałego czło-wieka.. Rozwiązanie zadania 5 z książki Biologia 6 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plNa poniższym schemacie przedstawiono proces transportu pirogronianu i kwasu ortofosforowego (Pi).. Na podstawie: W. Czechowski, W. Gajewski, G. Garbaczewska, E. Nowakowski, Z. Starck, K. Skwarło-Sońta, P. Trojan, Biologia, Warszawa 1991, s. 25.Na schematach A i B przedstawiono niecykliczny i cykliczny obieg elektronów podczas fazy zale żnej od światła procesu fotosyntezy, okre ślany te ż jako fosforylacja niecykliczna i cykliczna.. Literą X oznaczono strukturę, która stanowi przystosowanie do życia w wodzie.Na schemacie przedstawiono zestawy do przeprowadzenia doświadczenia dotyczącego procesu fermentacji alkoholowej.. Zadanie 2.1.. Na wybranym przykładzie tkanki wykaż związek widocznej na rycinie jednej cechy budowy tkanki z jej funkcją.Na schemacie przedstawiono rolę mitozy i mejozy w cyklu yciowym organizmu ż zwierzęcego.. Zadanie 3.1.. Komórki takie nieetioplastów.. Po zakończeniu podziału większość komórek organizmu człowieka wchodzi w fazę G0..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt