Podanie o przyjęcie dziecka do 1 klasy szkoły podstawowej

Pobierz

Oświadczam, że moje dziecko będzie korzystać z opieki świetlicy w godzinach…………………WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY.. Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie dziecka do więcej niż jednej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół w kolejności od .Dec 14, 2021Proszę o przyjęcie mojego dziecka, od …………….. Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 22 marca 2016 r.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM.. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)2 (Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 1 Imię/Imiona i nazwisko kandydata 2 Data i miejsce urodzenia kandydata 3 PESEL kandydataWnosimy o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 24 Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia dziecka Numer PESEL dziecka W przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka Adres miejsca zamieszkania dziecka 1/ matka/ opiekun/ osoba sprawująca pieczęDec 23, 2021WNIOSEK Zgodnie z zapisami w art. 36 ust.1 i 2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 59) proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im.. Stanisława Gano w Opatowie ul. Ćmielowska 2, (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U..

Dane osobowe dziecka i rodziców 1.

gen. Władysława Sikorskiego.Mar 14, 2022Oficjalna strona Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.. DANE DZIECKA Dane osobowe dziecka Imię Drugie imię Nazwisko PESEL Data urodzenia (rok/miesiąc/dzień) W przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Adres zamieszkania dziecka Ulica nr domu nr lokaluWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM.. Przejdź do menu głównego; Przejdź do menu dodatkowego; Przejdź do treści; Przejdź do wyszukiwarki; Mapa strony; Szkoła Podstawowa nr 50 im.. DANE OSOBOWE DZIECKA PESEL1 IMIĘ NAZWISKO ADRES ZAMIESZKANIA MIASTO ULICA NR DOMU/MIESZKANIA GMINA II.1 Dotyczy szkół młodzieżowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz dziecka w celu rekrutacji do Szkoły oraz przyjmuję do wiadomości, że: 1. administratorem moich danych osobowych oraz dziecka jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą przy ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, 2.Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej Milenium im.. Dziecko uczęszczało do przedszkola w zespole szkół - 3 pkt..

spoza obwodu szkoły.

(imiona i nazwiska) urodzonego…………………………w………………………………….. PESEL: ………….…………….WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2022/2023 1.. Marii Skłodowskiej-Curie w Lesznie do klasy …………………….w ro ku szkolnym…………………… Dane ucznia:WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE ROK SZKOLNY 2022/2023 Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii szkoły w terminie od 01.03.2022 do 18.03.2022 DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU I.. (załącznik nr 1) 2.. STANISŁAWA GANO W OPATOWIE .. dydaktyczno-wychowawczym w Szkole Podstawowej nr 1 im.. Jun 6, 2020Mar 19, 2022wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dostępny w sekretariacie danej placówki lub na jej stronie internetowej), informacja o gotowości szkolnej - czyli zaświadczenie o odbyciu przygotowania przedszkolnego dla uczniów klasy I, dokumenty do wglądu: skrócony odpis aktu urodzenia, dowód tożsamości opiekuna, np. dowód osobisty,Adres do korespondencji Dyrektor Szkoły Podstawowej nr …………… W …………… ……………….. Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej I - Dane osobowe kandydata i rodziców Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi 1.. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność i będę ponosił/a koszty dowozu mojego dziecka ………………………………………………………… do i ze Szkoły Podstawowej nr 215 podczas całego okresu kształcenia w tej placówce..

………………..… roku, do klasy………………..… Szkoły Podstawowej Nr ………w Żarach.

Szkoła podstawowa, do której składany jest wniosek znajduje się w odległości nie większej niż 5 km od miejsca zamieszkania dziecka (punkty przyznaje się także za wybór szkoły .WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ rok szkolny 2019/2020 Podstawa prawna: Na podstawie 133 ust.. w roku szkolnym 20……./20…….. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 2.Mar 14, 2022Tak Nie Liczba pkt.. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym Na podstawie Art. 150.. Jana Pawła II w Będargowie w roku szkolnym 2020/ 2021.. (załącznik nr 2) 3.. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe należy wypełnić wszystkie informacje i załączyć wszystkie wymagane dokumenty.Strona zawierająca informacje z życia uczniów i szkoły SP 50 w Częstochowie, aktualności, wydarzenia oraz informacje Rady Rodziców..

Zwracam si ę z uprzejm ą pro śbą o przyj ęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3 im.

Miejsce pracy jednego z rodziców /opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie zespołu szkół - 3 pkt.. 2 oraz art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.. 2018 poz. 996 ze zm.) oraz uchwały nr XI.. Imię i nazwisko dziecka .. EMILII PLATER W KOŃSKICH NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021 1 I.. 4.w rejonie Szkoły Podstawowej nr …………………….. Office 365 - PoradyWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2018/2019 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym będzie dostępna dla rodziców w terminach określonych w harmonogramie.1 Zgodnie z art. 133 ust.2 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r (Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt