Wniosek o nagrodę kuratora

Pobierz

Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny składa: 1) dyrektor szkoły — dla .Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że w roku bieżącym termin składania wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej: Ministra Edukacji i Nauki, upływa z dniem: 21 maja 2021 r. , Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, upływa z dniem: 30 czerwca 2021 r. Kampania społeczna UŻYWAJ ZMYSŁÓW, BĄDŹ W REALU.Do tej pory nagroda dla nauczycieli była przyznawana na wniosek dyrektora szkoły.. O planowanych zmianach pisaliśmyInformacja dotycząca składania wniosków o przyznanie w 2020 roku nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.. Wnioski nadesłane po terminie oraz zawierające błędy nie będą rozpatrywane.Nauczyciele, którym została przyznana nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty otrzymają imienne zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której wręczane są dyplomy, które włącza się do akt osobowych.. Kurator Oświaty oraz rady sprawujące nadzór pedagogiczny będą mieli możliwość bezpośredniego wyróżnienia nauczycieli.. We wniosku o przyznanie nauczycielowi nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty musi być informacja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną..

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.Nagroda kuratora oświaty i nagroda ministra.

Dyrektor przygotowuje również wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych.Zachodniopomorski Kurator Oświaty informuje o terminie i trybie składania wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.. (Dz. U. z 2009 nr 131 poz. 1078) nagroda Ministra Edukacji Narodowej oraz nagroda Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty może być przyznana nauczycielowi, który: .Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Opolu, w następujących terminach: do 31 maja 2021 r. o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, do 30 czerwca 2021 r. o przyznanie nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty.Ważne - rejestracja wniosków o Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.. Zapis o pozytywnej opinii rady pedagogicznej musi zawierać również datę posiedzenia rady, które powinno odbyć się w roku złożenia wniosku.Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Data: 2021-04-22, rozmiar: 28 KB Wzór wniosku o przyznanie nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczejProcedura przygotowywania wniosków o przyznanie Nagród Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - obowiązuje od 24.02.2021 r. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma..

W przypadku nagrody dla dyrektora szkoły wniosek o jej przyznanie składa organ prowadzący.

1.Wniosek o przyznanie nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty.. Wiadomości dla klientów > Wnioski o nagrodę kuratora/ministra > Informacje.O nagrodę kuratora oświaty bądź organu sprawującego nadzór pedagogiczny standardowo wnioskuje dyrektor szkoły dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub organ prowadzący dla dyrektora szkoły: § 6.. Po zmianie przepisu nagradzany z przez kuratora nauczyciel będzie musiał spełniać takie same kryteria jak w przypadku nagród na wniosek dyrektora szkoły.Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 29 stycznia 2021 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 26 lutego 2021 r.Wnioski (1 egzemplarz) o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.. Wzór wniosku - wersja do edycji; Wzór pisma przewodniego; Oświadczenie kandydata do nagrody; Przykładowy wzór OPINII Rady Pedagogicznej N DKO; Ważne - rejestracja wniosków o Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora OświatyWzór wniosku o nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 9, w następujących terminach: - do 31 maja 2020 r. o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej ( w związku z upływem terminu w dzień wolny od pracy wnioski można składać do 1 czerwca 2020 r.),Dyrektor wypełnia odpowiednie formularze druków wniosków o nagrodę ministra i kuratora, wniosków o nagrodę organu prowadzącego i nagrodę dyrektora dla nauczycieli..

Nowelizacja rozporządzenia zakładała, że wniosek ani opinia dyrektora nie będą już potrzebne.

Nagroda ministra lub kuratora oświaty może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej 2 lata i posiada wyróżniającą ocenę pracy.. Szanowni Państwo, Wnioski o nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w oryginale należy wysłac pocztą na adres w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w terminie od 1 marca do 31 marca 2021.Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty upływa z dniem 31 maja każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim).Chodzi o nagrody ministra i nagrody kuratorów oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.. Wniosek należy przygotować w formularzu elektronicznym, w systemie PIKO, zgodnie z instrukcją dostępną po zalogowaniu do PIKO w funkcji.. Formularze do pobrania: Formularz nr 1 - Wniosek o nadanie Nagrody Małopolskiego Kuratora OświatyKalendarz składania wniosków o odznaczenia państwowe oraz nagrody w roku szkolnym 2020/2021.. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się w załącznikach zamieszczonych poniżej.Prosimy po zapoznaniu się z nimi o zastosowanie ich w procesie składania wniosków o przyznanie nagród Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w terminie składania do 31 sierpnia 2020 r. Tekst obowiązujących rozporządzeń: Rozporządzenie […]Z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki lub Mazowieckiego Kuratora Oświaty występuje: dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole (po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną), organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.Obecnie nagroda kuratora oświaty dla nauczyciela może być przyznana na wniosek dyrektora szkoły..

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.Nagroda kuratora oświaty możliwa bez wniosku dyrektora szkoły.

Wzór wniosku - wersja do edycji; Wzór pisma przewodniego; Oświadczenie kandydata do nagrody; Przykładowy wzór OPINII Rady Pedagogicznej N DKO; Ważne - rejestracja wniosków o Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora OświatyZ wnioskiem o przyznanie nagrody kuratora występuje: • dyrektor szkoły/placówki - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole/placówce po zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną lub radę programową zakładu kształcenia nauczycieli, • organ prowadzący szkołę/placówkę - dla dyrektora szkoły.We wniosku o przyznanie nauczycielowi nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty musi być informacja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną.. Życzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty z Okazji Świąt Wielkanocnych.. Zapis o pozytywnej opinii rady pedagogicznej musi zawierać również datę posiedzenia rady, które powinno odbyć się w roku złożenia wniosku.Nagroda Śląskiego Kuratora: Od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt