Przykładowa opinia wychowawcy o uczniu do pcpr

Pobierz

W strefie rozwoju fizycznego, wykazuje się lateralizacją prawostronną.OPINIA.. Igor uczęszcza do oddziału przedszkolnego od września 2016 r. Z uwagi na brak gotowości szkolnej, w roku szkolnym 2017/2018 został objęty wychowaniem przedszkolnym drugi raz.. Można na niej polegać, ponieważ jest odpowiedzialna i prawdomówna.. Stosunek do obowiązków szkolnych (proszę podkreślić odpowiednie)OPINIA WYCHOWAWCY/PEDAGOGA O UCZNIU Imię i nazwisko dziecka: Adres: Data i miejsce urodzenia: Szkoła: 1.. Funkcjonowanie ucznia w sferze edukacyjnej.. Leniwy/a, niechętny/a do nauki.. ………………………………………………………………….. ………………… jest uczennicą pozytywnie nastawioną do otaczającego ją środowiska, pogodna, miła.opinia o uczniu • pliki użytkownika elka745 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • wzor opinii do ppp.doc, Przykladowa Opinia 11.docINFORMACJA O UCZNIU NA POTRZEBY DIAGNOZY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DOTYCZĄCA TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH I EMOCJONALNYCH .. Sfera emocjonalna (proszę wstawić "X") uczeń jest zdolny do empatii .Opinia o uczniu C) ogólnodostçpna (MiejscowoŠé, data) integracyjna 1 2.. Do szkoły najczęściej trafiają opinie dotyczące:PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU DO INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES WYCHOWAWCZY I PODSTAWA PRAWNA 1.. Opinia to dokument, który przedstawia stanowisko poradni wraz z uzasadnieniem w sprawie zgłoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, a także pełnoletniego ucznia..

Opinia wychowawcy klasy III o uczennicy.

Wywiązuje się terminowo z podjętych przez siebie przedsięwzięć.. Niesystematyczny/a.. niesystematycznie uczestniczył/a w zajęciach szkolnych.. Nazwa szkoły, klasa:…………………………………………………………………………….. Załącznik nr 1. pieczęć instytucji.. Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………….. Nie popada w konflikty z rówieśnikami.. 2.Opinia składająca się tylko z tego, czego uczeń nie umie powie więcej o nauczycielu niż samym uczniu.. Do pobrania w załącznikuOpinia o uczniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydana przez wychowawcę.. Uczęszczał/a do szkoły systematycznie.. Zgaduję, że większość zdań, które miałoby się ochotę napisać w formie przeczącej, da się zamienić na zdanie twierdzące w taki sposób, by dostrzec to, co dobre, a nie oskarżać o to, czego nie ma.Przykladowa Opinia Wychowawcy O Uczniu Do Sadu .. Chodzi oczywiście o te osoby, które na co dzień pracują z danym dzieckiem, a więc najlepiej je znają, na bieżąco orientują się w jego sytuacji edukacyjnej .Opinia.. Opinię przygotowuje się na prośbę: rodziców/prawnych opiekunów ucznia, poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej, sądu, innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, CPS-u, CPR-u i zamieszczamy tę informacjęOpinia o uczniu do MOPS.. YYY jest uczennicą koleżeńską, uprzejmą i zaradną..

Nazwisko wychowawcy ..... I. Anna Ciepał.

Pobierz plik z przykładową opinią: Wzór opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej.. FUNKCJONOWANIE UCZNIA W RELACJACH Z RÓWIEŚNIKAMI 1.. Poradnia wydaje opinie w różnych sprawach.. Na zajęciach lekcyjnych jest cicha i mało aktywna.Przykładowa opinia o dziecku do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Umiejętności społeczne socjoterapia scenariusze zajęć zabaw dla dzieci/młodzieży z ASD oraz z niepełnosprawnością intelektualnąOpinia a orzeczenie - różnice.. XYZ, ur. 11.06.2006 w KKK, zamieszkała XYZ, gmina XYZ, jest uczennicą 3 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w XYZ.. Anna Ciepał.Informacja o rodzicu biologicznym, (plik doc., rozmiar 38KB) Opinia o dziecku, (plik doc., rozmiar 46 KB) Opinia o uczniu, (plik doc. rozmiar 47 KB)Stosunek ucznia do samego siebie (wierzy w swoje możliwości, chętnie podejmuje nowe zadania, potrafi przyznać się do błędu, potrafi poprosić o pomoc w sytuacji trudnej, nie wierzy w swoje możliwości, boi się podejmować nowe zadania, bezkrytyczny wobec siebie, brak poczucia winy, nie przyznaje się do błędu, kłamie -rzadko/często).Opinia wychowawcy o dziecku - oddział przedszkolny.. Uczniowie lubią jej słuchać.Wzór opinii o uczniu w celu przedłożenia w Porani psychologiczno-pedagogicznej.. Inne wzory opinii o uczniach:Opinia wychowawcy o uczennicy: ….. uczennicy klasy..

Imię i nazwisko wychowawcy:………………………………………………………………….

Sylwia jest miłą, skromną, bardzo grzeczną uczennicą.. Z P O - Szkoła Podstawowa w xxxxxxxxx data xxxxxxxx Adres szkoły xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. Po pierwsze - zawiera informacje o funkcjonowaniu dziecka w szkole, po drugie - obrazuje, na podstawie danych gromadzonych w tej placówce, przebieg nauczania i wychowania oraz udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Dane ucznia Imiç i nazwisko: Data urodzenia: .. Stosunek do nauczycieli (proszę podkreślić odpowiednie) prawidłowy, nie zawsze wykonuje polecenia, przejawia zachowania lekceważące, przejawia zachowania opozycyjne lub buntownicze, inne (jakie?). Informacje o uczniu Wyniki w nauce: CJ bardzo dobre osiqgniçcia/postçpy.. trudnošci.. mocne strony ucznia.. dobre C] slabe C) poniŽej przeciçtnej1.. Data urodzenia i PESEL: ….. 3.Jeżeli opinia jest rzetelna i precyzyjna, to pozwoli pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej lepiej zrozumieć sytuację ucznia.. 5 Czysta Mapa Do Ls 2011 Film Z Prawdziwej Wizyty Kobiety U Ginekologa Gra Pinp Pong Do Pobrana Za Darmo Bez Androida Longman Repetytorium Maturalne 2012 Odpowiedzi Do Mortal Kombat 5 Pelna Wersja Pc Pakowanie Miesa W Niemczech Od Marca 2014 Pobierz Gre Pou Bez Androida Za Darmo Na Telefon N .. (informacja nauczyciela wychowawcy o uczniu) Podstawa prawna: §20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1591) I..

Opinia o uczniu wystawiana przez szkołę jest na pewno dokumentem.

(ocena wiadomości i umiejętności ucznia, stosunek do nauki, trudności szkolne, oceny, przejawiane zdolności, zainteresowania)Opinię opracowano na prośbę matki dziecka.. od trzech lat uczęszcza do Miejskiego Przedszkola .w.Obecnie jest w grupie dzieci 4-5 letnich .Zauważono kłopoty dziecka z funkcjonowaniem w grupie polegające na podporządkowaniu się do obowiązujących zasad i norm , trudnościami z koncentracją , niskim poziomem rozwoju emocjonalnego, brakiem kontroli nad emocjami.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 11, poz. 114).. spóźniał/a się na lekcje ( często, czasami, rzadko)Przytoczone powyżej przepisy prawne wyraźnie określają, że autorem szkolnej opinii o uczniu ma być pracownik pedagogiczny - nauczyciel, wychowawca oraz specjalista szkolny.. Opinia o uczniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydana przez nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. uczęszczał do klasy ………………….. Pilny/a, pracowity/a, systematyczny/a, wytrwały/a, samodzielny/a.. Jest dobrą organizatorką.. Wzór przeznaczony dla wychowawców (wypełnia wychowawca, nauczyciele/specjaliści pracujący z dzieckiem).. Imię i nazwisko: ….. Stosunek ucznia do samego siebie (wierzy w .OPINIA O UCZNIU Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………….. Osiągane wyniki w nauce.. okazywano zainteresowanie i stosowano pozytywne wzmocnienia -chwalono dziecko za jego starania i wysiłek, a .Opinia przygotowywana jest przez wychowawcę, pedagoga lub psychologa szkolnego.. ………………….. urodzona ………….. zamieszkała w ………………………….. Imię i nazwisko wychowawcy:………………………………………………………………… Nazwa szkoły, klasa:…………………………………………………………………………… 1.Opinia o uczniu I Dane ucznia 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt